Father - Husband - GDE

Cấu hình mạng tĩnh trên Linux

Khi làm việc trên môi trường GNU/Linux, địa chỉ IP thường được cấu hình một cách tự động bởi hệ điều hành và chúng ta sẽ có một địa chỉ IP động (dynamic IP address) được cấp phát cho mỗi card mạng (NIC - Network Interface Card).

Nhưng đôi khi vì một mục đích nào đó, ví dụ như việc cài đặt một server RADIUS/server FTP, người quản trị cần thiết lập một địa chỉ IP tĩnh (static IP address). Bài viết này sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề đó.

Để xác định những card mạng trên máy, ta dùng một trong các lệnh sau:

ifconfig -a | grep Link
ls /sys/class/net

Lệnh sẽ trả về kết quả là danh sách những card mạng của máy:
lo wlan0 eth0

Tiếp theo sẽ tiến hành cấu hình cho interface eth0 (tuỳ thuộc vào phiên bản hệ điều hành, card mạng này có thể là eth1, enp0s3,…)

Mở file /etc/network/interfaces với trình soạn thảo trên máy Linux, có thể dùng vi, gedit hoặc nano để thêm vào nội dung dưới đây:

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.2.102
netmask 255.255.255.0
network 192.168.2.0
broadcast 192.168.2.255
gateway 192.168.2.1

Network Interface

Khởi động lại network service của HĐH để cài đặt trên có hiệu lực.

# /etc/init.d/networking restart