Father - Husband - GDE

Các bước sau khi cài đặt Docker trên hệ thống Linux

Bài viết này sẽ trình bày các cài đặt hệ thống Linux để làm việc tốt hơn với Docker.

Những nội dung chính:

1. Quản lý Docker với một người dùng non-root

Docker daemon gắn với một UNIX socket thay vì một cổng TCP. Mặc định, một Unix socket được sở hữu bởi người dùng root và những người dùng khác trên hệ thống chỉ có thể truy cập nó bằng cách dùng lệnh sudo. Docker daemon luôn chạy như người dùng root.

Nếu bạn không muốn phải chạy lệnh docker với sudo, hãy tạo một nhóm người dùng (group) có tên là docker và thêm người dùng hiện tại vào nhóm đó. Khi Docker daemon khởi động, nó sẽ tạo một Unix socket được truy cập bởi các thành viên của nhóm người dùng docker.

Nhóm người dùng docker cấp các quyền tương đương với người dùng root.

 • Tạo nhóm người dùng docker
  $ sudo groupadd docker
  
 • Thêm người dùng vào nhóm docker
  $ sudo usermod -aG docker $USER
  
 • Đăng xuất và đăng nhập lại phiên của người dùng hiện tại, kiểm tra xem người dùng hiện tại đã được thêm vào nhóm docker hay chưa?
  $ groups
  
 • Chạy docker mà không cần dùng sudo
  $ docker run -it ubuntu bash
  

  Dòng lệnh trên sẽ download một test image về và chạy nó trong một container. Done:)

2. Cấu hình Docker để khởi động cùng với hệ thống

Hầu hết các bản phần phối Linux (RHEL, CentOS, Fedora, Ubuntu 16.04 hoặc mới hơn) dùng systemd để quản lý các service khởi động cùng với hệ thống. Bản Ubuntu 14.10 hoặc cũ hơn dùng upstart.

 • Dùng systemd:
$ sudo systemctl enable docker

Synchronizing state of docker.service with SysV init with /lib/systemd/systemd-sysv-install...
Executing /lib/systemd/systemd-sysv-install enable docker

Để vô hiệu quá docker:

$ sudo systemctl disable docker
 • Dùng upstart:

Docker được tự động cấu hình để khởi động cùng với hệ thống dùng upstart. Để vô hiệu hóa, ta dùng lệnh sau đây:

$ echo manual | sudo tee /etc/init/docker.override

3. Cấu hình nơi Docker daemon lắng nghe các kết nối

Mặc định, Docker daemon lắng nghe các kết nối trên một Unix socket để chấp nhận các yêu cầu (requests) từ các máy khách cụ bộ (local clients). Có thể cho phép Docker chấp nhận các yêu cầu từ các máy chủ từ xa (remote hosts) bằng cách cấu hình nó để lắng nghe trên một địa chỉ IP và cổng (port) cũng nhưng là một Unix socket. Ở đây có thể hiểu rằng: Unix socket = IP + Port.

3.1. Cấu hình truy cập từ xa với systemd

 • Mở file docker.service bằng lệnh:
  $ sudo systemctl edit docker.service
  
 • Thêm hoặc chỉnh sửa nội dung dưới đây vào file
  [Service]
  ExecStart=
  ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// -H tcp://127.0.0.1:2375
  
 • Reload lại cấu hình systemctl
  $ sudo systemctl daemon-reload
  
 • Khởi động lại Docker
  $ sudo systemctl restart docker.service
  
 • Kiểm tra lại thay đổi đã được áp dụng chưa bằng cách xem đầu ra của netstat để xác nhận rằng dockerd đang được lắng nghe trên cổng đã được cấu hình.
$ sudo netstat -lntp | grep dockerd

tcp    0   0 127.0.0.1:2375     0.0.0.0:*        LISTEN   1196/dockerd

3.2. Cấu hình truy cập từ xa với daemon.json

 • Thiết lập mảng hosts trong file /etc/docker/daemon.json để kết nối đến Unix socket và địa chỉ IP
  $ sudo vi /etc/docker/daemon.json
  
 • Thêm vào nội dung sau vào file /etc/docker/daemon.json
  {
  "hosts": ["unix:///var/run/docker.sock", "tcp://127.0.0.1:2375"]
  }
  
 • Khởi động lại Docker
  $ sudo systemctl restart docker.service
  
 • Kiểm tra lại thay đổi đã được áp dụng chưa bằng cách xem đầu ra của netstat để xác nhận rằng dockerd đang được lắng nghe trên cổng đã được cấu hình.
$ sudo netstat -lntp | grep dockerd

tcp    0   0 127.0.0.1:2375     0.0.0.0:*        LISTEN   1196/dockerd