Father - Husband - GDE

Xác định địa chỉ IP và remote đến Raspberry Pi

Sau khi cài đặt hệ điều hành Raspbian cho chiếc Raspberry Pi, ta có thể dùng một màn hình rời kết nối với nó qua cáp HDMI và cùng với bộ bàn phím, chuột, ta đã có một bộ “mini PC” sử dụng được cho mục đích giải trí, học tập và lập trình.

Một cách khác hiệu quả hơn để có thể làm việc với chiếc Raspberry Pi là remote đến nó thông qua giao thức SSH (Secure Shell).

Muốn ssh đến Pi, ta cần phải biết: hostnameđịa chỉ IP của nó. Mặc định sau khi cài Raspbian, Pi sẽ có hostnamepi.

Khi máy tính của bạn và Pi ở trong cùng một mạng LAN, dùng lệnh nmap quét toàn bộ subnet (mạng con) để xác định IP của các thiết bị khác trong subnet.

Giả sử subnet có địa chỉ: 192.168.2.0/24, chạy lệnh:

nmap -sN 192.168.2.*

Kết quả trả về:

Starting Nmap 7.12 ( https://nmap.org ) at 2018-10-30 19:43 +07
Nmap scan report for 192.168.2.1
Host is up (0.033s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.2.1 are open|filtered
MAC Address: X4:DE:XF:EX:X9:6X (Tp-link Technologies)

Nmap scan report for 192.168.2.102
Host is up (0.011s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.2.102 are open|filtered (828) or closed (172)
MAC Address: X4:X2:XF:X1:X5:XF (raspberrypi)

Nmap scan report for 192.168.2.101
Host is up (0.000067s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.2.101 are closed (500) or open|filtered (500)

Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 16.01 seconds

Dễ thấy địa chỉ IP của Raspberry Pi là 192.168.2.102, ssh đến nó theo cú pháp: ssh hostname@IP-address

ssh pi@192.168.2.102